MENU

Akta Makanan 1983

 • Peraturan kawalan hasil tembakau 1993

P.U. [A] 383/18.11.1993

 • Peraturan kawalan hasil tembakau [Pin] 1995

P.U. [A] 167/24.4.1997

 • Peraturan kawalan hasil tembakau [Pin] 1997

P.U. [A]. 167/24.4.1997

 • Peraturan-peraturan Makanan (pindaan) 1998

 1. Akta Kerajan Tempatan 1976(Akta 171)

  Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja.

 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 172)

  Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

 3. Akta Penghapusan Serangga Pembawa Penyakit 1975

  Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi memusnahkan dan mengawal serangga pembawa penyakit dan bagi pemeriksaan dan rawatan perubatan orang yang menghidapi penyakit yang dibawa oleh serangga dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

 4. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

  Suatu Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.