MENU
 
 1. Perlembagaan Persekutuan

 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

  Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan / pihak berkuasa tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja.

 3. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

  Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan di Semenanjung Malaysia, dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

 4. Akta Penghapusan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

  Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi memusnahkan dan mengawal serangga pembawa penyakit dan bagi pemeriksaan dan rawatan perubatan orang yang menghidapi penyakit yang dibawa oleh serangga dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

 5. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

  Suatu Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

 6. Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129)

 7. Akta Makanan  1983 Dan Peraturan-Peraturan (Akta 281)

         8. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

         9. Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

       10. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

       11. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

       12. Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)

       13. Kanun Tanah Negara 1965

       14. Akta Had Masa 1953 (Akta 254)

       15. Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

       16. Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

       17. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

       18. Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736)